Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky:

Každá dohodnutá dodávka tovaru sa považuje za uzavretú kúpnou zmluvou podľa obchodných podmienok.

2. Otváracia doba:


8:30 - 17:00
PROFISIGN Slovensko s.r.o.
SNP 36
937 01 Želiezovce , Slovakia
tel.: +421 36 7710 212
E-mail: info@profisign-sk.sk 

Pobočka - Košice:       

08:00 - 16:30                

PROFISIGN Slovensko s.r.o.               
Rastislavova 93 ( areál LUTO )
040 01 Košice , Slovakia
tel.: +421 902 937 559
E-mail: kosice@profisign-sk.sk 

3.Spôsob prijímania objednávok:

e-mail: info@profisign-sk.sk, kosice@profisign-sk.sk 

telefón: +421 36 7710 212

Pri objednávkach je nutné uviesť presnú špecifikáciu tovaru podľa označenia v cenníkoch predávajúceho.
 

4. Platobné podmienky:

Tovar je hradený kupujúcim:

- pred dodaním tovaru v hotovosti alebo bankovým prevodom

- pri dodaní tovaru v hotovosti

- po dodaní tovaru bezhotovostne (platobným príkazom) v termíne stanovenom predávajúcim

Kúpna cena je stanovená dohodou na základe zverejnenia v platobnom cenníku. Cenou sa rozumie konečná cena v mieste prevádzkovania predávajúceho. Cena za iné služby, ako rezanie, manipulácia, balenie, prepravné a pod je účtovaná samostatne. 
Cenníková cena je uvádzaná v EUR za jednotkové množstvo. 
Zľavy a osobné rabaty z kúpnej ceny a jej úhrady sú záväzné iba vtedy, ak boli vopred kupujúcemu písomne garantované. 
Kúpna cena je splatná v dobe uvedenej na faktúre. Všeobecná splatnosť je 10 dní odo dňa vystavenia. Po troch zákazkách uhradených kupujúcim v hotovosti môže predávajúci pristúpiť na platbu formou faktúry. 
Kúpnu cenu hradí kupujúci: 1. v hotovosti, pri objednávke nižšej ako 5 000,- EUR s DPH 2. bankovým prevodom proti faktúre (proforma faktúre) 
Pri omeškaní s úhradou ceny je kupujúci povinný zaplatiť úroky vo výške 0,5% z kúpnej ceny za každý deň omeškania vrátane platby nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky.


5. Doprava tovaru:

PROFISIGN SLOVENSKO s.r.o. zaisťuje dopravu tovaru prostredníctvom spoločnosti Toptrans a GLS až na miesto dodania. 
Objednávky na konkrétny termín dodania sú prijímané najneskôr do 12 hod. predošlého dňa. 

6. Záverečné ustanovenia:

Vzťahy priamo neuvedené v obchodných podmienkach spoločnosti PROFISIGN SLOVENSKO s.r.o. sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov (Obchodný zákonník).